Правна регулатива

Закон о забрани дискриминације_ 22_2009-3

Закон о волонтирању_ 36_2010-6

Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености_ 36_2009-195, 30_2010-145 (др. закон), 88_2010-186, 38_2015-24, 113_2017-192 (др. закон), 113_2017-274

Закон о финансијској подршци породици са децом_ 113_2017-266, 50_2018-10

Закон о здравственом осигурању_ 25_2019-3

Закон о мирном решавању радних спорова_ 125_2004-73, 104_2009-67, 50_2018-13

Закон о основама система образовања и васпитања_ 88_2017-3, 27_2018-3 (др. закон), 27_2018-22 (др. закон), 10_2019-5

Закон о раду_ 24_2005-3, 61_2005-69, 54_2009-26, 32_2013-13, 75_2014-3, 13_2017-64 (УС), 113_2017-273, 95_2018-441 (Аутентично тумачење) (2)

Закон о социјалној заштити_ 24_2011-15

Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом_ 33_2006-3, 13_2016-3

Правилник о ближим условима, критеријумима и стандардима за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације

Правилник о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и начину доказивања извршења те обавезе